ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Megiratom.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és az oldal látogatója (továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő üzleti kapcsolatot (továbbiakban: Szerződés). A szolgáltatások igénybevételével Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbi feltételeket.

A honlapon található összes tartalom a Szolgáltató tulajdonában állnak, azok engedély nélkül történő felhasználása, hivatkozása, átvétele, bármilyen más módon történő megjelenítése tilos!

1.A Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított termék vagy szolgáltatás (továbbiakban: Dokumentum) jogilag saját szellemi terméknek minősül, a kialkudott díjazás rendezéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi.

2.Felek jogai és kötelezettségei jelen Szerződésben rögzítettek. A Szerződés tartalma jelen ÁSZF, illetve az e-mailen történő egyeztetések. Megrendelő köteles az elkészült Dokumentumot átvenni, a kialkudott díjazást megfizetni. Szolgáltató köteles az ajánlatkérés során tisztázott kritériumok szerint elkészíteni a megrendelt Dokumentumot, és azt határidőre Megrendelőnek továbbítani.

3.Megrendelő érvényes megrendelést csak a Szolgáltató által üzemeltetett honlap „Ajánlatkérés” funkciójának segítségével adhat le. Bármilyen más kapcsolatfelvétel során történő megrendelés nem érvényes, arra nem vonatkoznak jelen ÁSZF-ben biztosított jogok Megrendelő részére, kivéve, ha Szolgáltató írásban kifejezi azon szándékát, hogy a megrendelést jelen ÁSZF hatálya alá helyezi, Megrendelő pedig nem tiltakozik ellene.

4.Az ajánlatkérés során Megrendelő részletesen Szolgáltató tudomására hozza az elkészítendő Dokumentum kritériumait, melynek elkészítésére Szolgáltató árajánlatot (továbbiakban: Ajánlat) ad megrendelő részére.

5.A Szolgáltató által vállalt Dokumentum elkészítése kizárólag akkor kezdődik meg, ha a teljes díj, vagy az előre írásban rögzített részlet jóváírásra kerül a Szolgáltató által biztosított bankszámlán.

6.Megrendelő vállalja, hogy az Ajánlat elfogadásától számított 24 órán belül Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül a teljes díj, vagy az írásban kialkudott részlet. Amennyiben ez nem történik meg, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a késedelmes teljesítés, illetve késedelmes jóváírás miatt a Szerződést írásban felmondja, vagy a vállalt határidőt a késedelemmel érintett napok számával meghosszabbítsa.

 7.A banki átutalás költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik.

8.A megrendelt és elkészített Dokumentum az előre írásban rögzített koncepció szerint készül el, mely koncepció, formai és tartalmi követelmény, illetve minden egyéb figyelembeveendő kritérium Szolgáltatóval történő megismertetése Megrendelő feladata és kötelessége az Ajánlat elfogadása előtt.

9.Az elfogadott Ajánlat után a Megrendelő részéről történő koncepciós, formai, tartalmi, vagy bármilyen, az eredetitől eltérő módosítás, változó kritérium vagy feltétel az előre kialkudott megbízási díj módosítását teszi lehetővé Szolgáltató számára. Amennyiben Szolgáltató kapacitásai nem teszik lehetővé az eredeti és elfogadott Ajánlat módosítását, úgy az elfogadott Ajánlat szerint történik a Dokumentum elkészítése, vagy a Szolgáltató jogosult jelen Szerződést felmondani.

10.A Dokumentum elkészültéről Szolgáltató emailben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő az értesítésig nem rendezte a teljes díjazást, az értesítéstől számítva 48 órán belül gondoskodnia kell annak Szolgáltató számláján történő jóváírásáról. Amennyiben a 48 óra letelte hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a teljesítés esedékessége az azt követő első munkanap 11 óráig meghosszabbodik.

11.Amennyiben Megrendelő rendezi határidőre az Ajánlatban kialkudott díjazást, a kész Dokumentum semmilyen körülmények között nem kerül újbóli értékesítésre vagy felhasználásra.

12.A kész Dokumentumot Szolgáltató a Megrendelő által előre megadott e-mail címre csatolmányként megküldi. A küldés legkésőbbi időpontja az elfogadott Ajánlatban írásban rögzített határnap éjfél.

13.A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja az e-mailen történő kézbesítés kockázatait.

14.A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik a Szolgáltatóval a Dokumentum elkészítése alatt. Amennyiben kérdés merül fel, pontosítás vagy többletinformáció szükséges, a Megrendelő segítséget nyújt, az emailben történő megkeresésre a Dokumentum elkészítésének körülményeire figyelemmel lehető leghamarabb, de legkésőbb 12 órán belül válaszol. Ha ezt nem teszi, a Szolgáltató jogosult dönteni a felmerült kérdésben, mellyel kapcsolatban Megrendelő később nem élhet reklamációval.

15.Amennyiben Megrendelő részéről történő késedelem, nem teljesített kérés vagy vállalás késlelteti vagy lehetetlenné teszi a Dokumentum elkészítését vagy befejezését, úgy Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebből eredő késedelemért, károkért, illetve jogosult a Szerződést felmondani.

16.Szolgáltató módosítási, javítási, és felülvizsgálati lehetőséget biztosít Megrendelőnek (továbbiakban Garanciális javítás). A Garanciális javítás igényének bejelentésére a Dokumentum Megrendelő részére e-mailben történő elküldésétől számított 168 óráig van lehetősége Megrendelőnek. Amennyiben az eredeti koncepciótól, formai, tartalmi, és az Ajánlat elfogadásáig írásban rögzített kritériumoktól eltérő a Dokumentum, akkor a határidőben jelzett hibát Szolgáltató térítésmentesen kijavítja az eredeti terjedelmi keretek között. Amennyiben a Garanciális javítás terjedelemnövekedést eredményez, Szolgáltató jogosult a többletért díjazást felszámolni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Garanciális javítások elkészítésének határidejét saját maga jogosult meghatározni, figyelembevéve egyéb lekötött megrendeléseit.

17.Garanciális javítási igény bejelentésére Megrendelő részéről egyszer van lehetőség. Megrendelő felelőssége a teljes Dokumentum határidőn belül történő figyelmes átolvasása, valamint a Garanciális javítással érintett rész(ek) megjelölése, és álláspontjának részletes indoklása e-mail útján.

18.Amennyiben jelen ÁSZF 16. pontjában meghatározott határidő elteltével érkezik Garanciális javítási igény Megrendelő részéről, annak Szolgáltató nem köteles eleget tenni.

19.Amennyiben Megrendelő jelen ÁSZF 10. pontjában rögzítetteket megszegi, a Garanciális javítás lehetőségét elveszti, annak Szolgáltató nem köteles eleget tenni.

20.A Szolgáltató jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani. Ebben az esetben elszámolási kötelezettség terheli a Megrendelővel szemben. Amennyiben a felmondás a Megrendelő együttműködést ellehetetlenítő magatartása miatt vagy jelen Szerződés megsértése miatt következik be, úgy a már megfizetett díjazás nem jár vissza, továbbá az elkészült Dokumentum díjazását köteles megfizetni.

21.A Dokumentum minden esetben eredeti, plágiummentes, az előre rögzített koncepciók és feltételek szerint készül.

22.Amennyiben a kézbesített Dokumentum nem felel meg az előre vállalt egyedi és plágiummentes munkának, úgy Szolgáltató jogosult a Dokumentumot ismét elkészíteni, a hibás részeket kijavítani. Amennyiben ennek a kötelezettségének Szolgáltató nem tud eleget tenni, a teljes díj visszajár a Megrendelőnek. Elégedetlenségét és a megfizetett díjazás visszafizetése iránti igényét a Dokumentum kiküldésétől számított 168 órán belül teheti meg. Álláspontját hiteles plágiumkereső szoftver eredményével, vagy az eredeti forrás bemutatásával kell alátámasztania.

23.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészült Dokumentum kizárólag kutatási, oktatási segédanyagként használható fel. Ezek az anyagok szigorúan csak segítséget és támpontot jelentenek a Megrendelő számára a végleges írás, feladat elkészítéséhez.

24.A Megrendelő nem tüntetheti fel magát szerzőként a Dokumentumon, nem használhatja sajátjaként sem oktatási intézményekben, sem egyéb helyen.

25.A Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy Szolgáltató szolgáltatását kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé a Megrendelőnek a Dokumentum felhasználásával kapcsolatos döntéseiért és cselekedeteiért, amennyiben azok sértik jelen Szerződést, a Megrendelő állampolgárságának vagy a Dokumentum felhasználása szerinti államnak a jogszabályait, oktatási intézmény szabályait, egyéb szabályokat.

26.Megrendelő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy jelen ÁSZF pontjai közül a 3., 6., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25. eltér a szokásos gyakorlattól.

27.A fentiekben nem szabályozott kérdésekben Felek a magyar joghatóságot és jogszabályokat kötik ki.